Tôm Biển

Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

900,000 đ

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

840,000 đ

Tôm tích Loại 1

Tôm tích Loại 1

1,380,000 đ

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000 đ

Tôm Hèo Loại 1

Tôm Hèo Loại 1

460,000 đ

Tôm Hèo Loại 2

Tôm Hèo Loại 2

340,000 đ

Tôm sú biển sống

Tôm sú biển sống

1,000,000 đ

Facebook