Tôm Biển

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

650,000 VND

Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

960,000 VND

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

940,000 VND

Tôm tích Loại 1

Tôm tích Loại 1

1,380,000 VND

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000 VND

Facebook