Sò Ốc Biển

Sò Mía

Sò Mía

140,000 đ

Thịt Hàu điếu

Thịt Hàu điếu

250,000 đ

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000 đ

Sò lông

Sò lông

190,000 đ

Ốc giác

Ốc giác

150,000 đ

Bào Ngư L2

Bào Ngư L2

300,000 đ

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

270,000 đ

Sò dương

Sò dương

190,000 đ

Ốc đỏ

Ốc đỏ

220,000 đ

Facebook